Карьера

«ПУД» тюкянларынынъ мувафакъиет иле чалышкъаны мында хызмет эткен хадимлер иле багълы. Кунь-куньден оларнынъ теджрибеси арта ве бундан себеп, ПУД тюкянлары да  ашайт маллары чаршысында озюне ляйыкъ ерни ала.

Адамлар даима бизим энъ буюк байлыгъымыз эди, ойле да девам этеджек. Эр бир хадимнинъ озь зенааты боюнджа белли бир мувафакъиетлерге иришкени, умумен ширкетнинъ илерилемесине мусбет тесир эте. Биз эр хадимнинъ гъалебесине къуванамыз ве даа зияде мувафакъиетлерге иришмесине имкян яратамыз. Илери кеткен, инкишаф эткен ПУД тиджарет агъы озь эркянында янъы мутехассысларны корьмеге азыр. Бизге зарур олгъан мутехассыслар джедвелини сайтнынъ бу къысмында тапа билесиз.  Бизим балабан ве муаббет коллективде эм озь фаалиетини энди башлагъан, эм теджрибеси буюк олгъан мутехассыслар ичюн иш тапылыр. Биз бедава окъув ве илери кетмек ичюн имкян теклиф этемиз. Буюк тиджарет компаниясында аладжакъ теджрибенъиз, ишинъиз къолай ерде ерлешкени ве илери осьмек ичюн имкян – бизим тюкянлар теклиф эткен бутюн имтиязлар дегиль. 

Сизни бизим хадимлер эркянында корьмеге мемнюн олурмыз!

 

Список контактов:

по вопросам трудоустройства  в магазине - veligotskaya@pudmarket.ru

по вопросам трудоустройства  в распределительном центре  - ivasyuk@pudmarket.ru

по вопросам трудоустройства  в офисе- gerasimenkoa@pudmarket.ru