Котере сатыш

ПУД ширкети мал сатылувда яны енелишни ачты.Сыналгъан истисалджилардан  ашайт ве башкъа малларнынъ зенгин чешитлерини    теклиф этемиз. ПУД котере сатувы – бу эм онъайтлы, эм де кярлы! Тюкянларымызнынъ агъы бутюн Къырымда ерлешкен.

Онынъ ичюн сымарышынъызны Къырымнынъ эр бир кошесине елламакъ мумкюн олур. Эр бир мал чешитининъ сертификаты ве керек олгъан весикъалары бар .

 Керекли малларны бир ерде уджуз  фиятындан  сымарыш этмек  не де къолайдыр !

ПУД ширкети -  энъ кярлы  ишбирлик шартлырыны такъдим эте!

Ишдешликнинъ эсас къаиделери:

  • Иш усулы -  эвельден сымарыш этмек
  • Сатувлар - котере эндиримнен беджериле
  • Котере эндиримлер сымарыш япкъанда ве парасыны бергенде ишлетиле
  • Накъытнен  ве накъытсыз пара  одевлер чалыша
  • Одев- пешин парасынен, эвельден сымарыш-  накъытсыз беджериле
  • Малны  ПУД тюкянындан я да Буюк Онларнынъ Улештирюв Меркезинден  олмакъ мумкюн
  • Минималь сымарыш 20 000 рублей
  • Меракъландыргъан  малнынъ фиятыны идареджиден сорамакъ керек

Малюмат:
Котере сатыш болюгининъ башы
Отрощенко Станислав
+7-978-806-59-88
otroschenko@pudmarket.ru
 

 Котере сатышнынъ идареджиси
Супонин Артем
+7-978-806-65-30
suponin@pudmarket.ru