"ПУД" адыны ташыгъан тюкянлар – Къырым джумхуриети боюнджа ашайт малларыны данелеп саткъан тиджарет агъы.

Озь муштерилеримиз ичюн биз 3 000 зияде ашайт ве санайы малларынынъ чешитлерини теклиф этемиз. Сизге онъайтлы олсун деп, биз тюкянларымызны ярымаданынъ чешит кошелеринде, эвинъизден бир адым узакълыкъта  ерлештирдик. Махсулатларнынъ юксек кейфиети, автомобиллер турагъы ве сизинъ эвинъизге якъын ерлешкен "ПУД" тюкянлары муштерилернинъ талапларына риает эте.

Ярымаданынъ бир миллиондан зияде сакинлери ве мусафирлери "ПУД" тюкянларында сатын алгъан махсулатларгъа юксек къыймет кестилер. Ал-азырда бизим 63 тюкянымыз чалышмакъта. Эр кунь бизим тюкянларда 100 бинъден зияде Къырым сакинлери, язда исе 200 бинъден зияде муштери булунмакъта.

Бизим ширкетнинъ мутехассыслары сиз ичюн онъайтлы шараитлер яратмакъ ичюн чалышалар. Бизим эркянымызда махсулатларны сакълап къалмакъ ве такъсим этмек ичюн 35 000 квадрат метр мейданлыкъта земаневий логистика меркези бар. Бундан да гъайры, Къырымнынъ чешит кошелеринде ерлешкен тюкянларны идаре этмек ичюн, ширкетнинъ юк машналарындан ибарет олгъан шахсий автопаркы бар.

ПУД тиджарет агъы Къырым эалисини ашайт ве санаий махсулатлар иле темин этмек ичюн чалыша. Биз кейфиетли махсулатларны келишикли фияткъа теклиф этемиз.