Реклама бермек истегенлерге 

ООО «ПУД» компаниясы озюнинъ  реклам тедбирлеринде Сизинъ тиджарет марканъызны танытмакъ ичюн кярлы ишбирлик теклиф эте. Эр кунь ПУД тюкянларында 100 000 зияде муштери булуна. Реклама саасындаки фаалиетимиз муштерилерге Сиз теклиф эткен махсулатларнынъ къыйметини бильдирмек иле багълы. Реклам фаалиети черчивесинде, Сизинъ махсулатлар бизим рафларымызда танылмасы, ве бундан себеп оларда ихтиядж олмасы ичюн, биз бир сыра тедбирлер теклиф этемиз. Бу меселеге теджрибели мутехассысларнынъ янашмасы семерели илерилеп сатылгъан махсулатларнынъ микъдары арттыра. Биз ашагъыдаки коммуникация каналларыны теклиф этемиз:

* билбордлар усюндеки реклама (ПУД тюкянларынынъ ог тарафында);

* А5 колеминде плакатлар, фиятны бельгилеген васталар устюнде

* А1 колеминде ички плакат (сайылы тюкянларда)

* Буздолапларнынъ ерлештирилюви

 * Махсулатларнынъ кассалар янындаки тикмеде ерлештирилюви

* Ширкет сайтынынъ Баш саифесинде я да «Акциялар» болюгинде ерлештирилюви (эр афта)

* Сес рекламасы

* Айстопер

*Рекламанынъ кассалар арасындаки кечитнинъ тёпесинде ерлештирилюви

* Промо-акциялар

*Махсулатлар стеллажларнынъ янашадаки тарафында ерлештириле.

ПУД агъында реклама ерлештирмек меселеси боюнджа маркетинг хызметине market@pudmarket.ru электрон адреси боюнджа мураджаат этмели