Темин этиджилерге

Шахсий тиджарет маркасынынъ (ШТМ) махсулатларыны ишлеп чыкъаргъан/темин эткенлер ашагъыдаки эсас принциплерге риает этмелилер:

 • Махсулатларнынъ кейфиети ве пакетлемеси Русие Федерациясынынъ къанунларына, норматив весикъаларына ве темин этюв акъкъында анълашмагъа тамам уйгъун ве даима риает этмек керек:
 • Махсулатларнынъ улештириджи меркезге даимий суретте кетирильмеси
 • Анълашмада къайд этильген месулий низамгъа даима риает этмек  
 • ШТМ махсулатларынынъ фият меселеси даима айдын олмалы
 • ШТМ махсулатларынынъ микъдарыны арттырмакъ ичюн имкян олмалы.
 • Инкишаф этмеге ынтылмакъ, янъы махсулатлар теклиф этип аль этюв ёлларыны тапмакъ, янъы технологияларнынъ ишлетильмесинде авес олмакъ.

ШТМнынъ «ПУД» иле чалышма къаиделери:

 • ШТМ йыл девамында инкишаф этюв планы эсасында ишлеп чыкъарылмасы
 • тендер иштиракчилери шу аланда чалышкъан истисалджыларнынъ ишини интернет-мониторинг, сергилер, данелеп сатув теклифлери вастасы иле талиль этилип сечиле
 • ШТМ лейхасы техникий вазифе боюнджа ишлеп
 • тендерде иштирак этеджегини тасдикълагъан темин этиджилерге такъдим этиледжек нумюнелер ве  толдурыладжакъ весикъаларнынъ джедвели ёлланыла. Эписи теклиф ве нумюнелер эртарафлама талиль этиле
 • теклиф ве нумюнелер тамам бельгиленген муддет девамында бакъыла.
 • такъдим этильген нумюнелер дегустация япыла. Энъ гузеллери сайланып алына.

ШТМ махсулатларынынъ ишлеп чыкъарыджы/темин этиджиси:

 • тиджарет теклифлерининъ талили,
 • мустакъиль лабораторияларнынъ дегустация ве протокол талиллери,
 • ишхане тешкерюви,
 • тиджарет аланында къазангъан намы ве ишанчлылыгъы  эсасында талиль этилип сайлана

ШТМ махсулатларыны темин этмек акъкъында анълашма ООО «ПУД» тарафындан тасдикълангъан темин этюв анълашма формасы боюнджа тизиле.  ООО «ПУД» биз иле ачыкъ ишбирлик принциплери эсасында юкъары айтылып кечкен бутюн талапларымызгъа  риает этип чалышмагъа азыр олгъан ортакъларымызгъа озь миннетдарлыгъымызны бильдиремиз. ООО «ПУД» менеджерлери ШТМ лейхалары, ишбирлик,  якъында олып кечеджек тендерлер, иш шартлары иле багълы эписи суаллерге джевап бермеге азырлар.

Эписи суаллер боюнджа:

 • Торговцев Антон Юрьевич torgovtsev@pudmarket.ru ШТМ сатын алув болюгининъ ёлбашчысы,
 • Семма Анна Валерьевна semma@pudmarket.ru  ШТМ сатын алув меселелери боюнджа етекчи менеджер,
 • Милова Юлия Алексеевна milova@pudmarket.ru ШТМ сатын алув меселелери боюнджа етекчи менеджер,
 • Соловьева Наталья Александровна soloveva.natalya@pudmarket.ru ШТМ махсулатларынынъ кейфиети боюнджа етекчи мутехассыскъа мураджаат эте билесинъиз.