Тендерлер

Акълы масраф чекмек ве келишкен намзетни сайламакъ макъсадынен ширкет тендер вастасынен алыш-вериш япа. Бу киби арекетлер махсулат ве хызметлерге келишкен фият къоймакъ ичюн подрядчиклер арасында сагълам ракъиплик джерьяныны инкишаф эттирмек макъсадынен япыла.

Тендер кечирмек ичюн ширкет ачыкъ электрон мейданчыкъны ишлете, анда къайдтан кечкен сонъ, иштирак этмек ичюн керек олгъан весикъа ве теклифлернен таныш ола билесинъиз.

Тендерде иштирак этмек ичюн ариза бермезден эвель, зарур олгъан весикъалар,  талиплерге къыймет кесюв критерийлерни, кечирюв муддетини тафсилятлыджа огренинъиз.

Сиз ёллагъан весикъалар бизим мутехассыслар тарафындан огренилип, Сизинъ теклифинъиз тендер талапларына риает эте деп танылгъан такъдирде, сизге невбеттеки къысымда иштирак этмек ичюн даветнаме ёлланыладжакъ.

Алыш-вериш девамында теклиф этильген энъ онъайтлы фият ве гъалебе къазангъанлар белли ола.

Тендер боюнджа теклифлер акъкъында янъы малюматларны бизим сайтымызда тапып, алыш-вериште иштирак эте билесинъиз. Сизге мувафакъиетлер тилеймиз!